Aula UMK

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA, OŚWIADCZENIE

2020-09-25 00:00

„ZASADY BEZPIECZEŃSTWA DLA WIDZÓW W OKRESIE PANDEMII

COVID-19 w  AKADEMICKIM CENTRUM KULTURY I SZTUKI OD NOWA”.

 

OGÓLNE ZASADY ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA W OBIEKCIE –

AULA UMK:

 1. Maksymalna liczba odbiorców, mogących jednocześnie przebywać w Auli UMK wynosi  225 osób.
 2. Numery telefonów do stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych oraz inne niezbędne informacje znajdują się przy wejściu do budynku.
 3. Organizator imprezy zapewni środki do dezynfekcji (płyny dezynfekcyjne, mydło).
 4. Na stronach internetowych i kanałach społecznościowych ACKiS „Od Nowa” w tym Auli UMK znajdują się informacje o aktualnie obowiązujących zasadach przebywania i korzystania z pomieszczeń.
 5. Przy wejściu do budynku oraz w pomieszczeniach znajdują się instrukcje sanitarno-higieniczne dotyczące mycia rąk, zdejmowania i zakładania rękawiczek, zdejmowania i zakładania maseczek, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – także instrukcje dezynfekcji rąk.
 6. Zapewnione są sprzęty i środki oraz monitorowanie codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem dezynfekowania powierzchni dotykowych - poręczy, klamek, włączników światła, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich, w tym blatów w pomieszczeniach pracy i w pomieszczeniach do spożywania posiłków.
 7. W celu przestrzegania wymogu dotyczącego dystansu przestrzennego liczba odbiorców jest ograniczona, adekwatnie do obowiązujących przepisów sanitarnych.
 8. Uczestnicy imprez mają obowiązek dezynfekować dłonie przy wejściu oraz posiadać ochronę zakrywającą usta i nos. Organizator, pracownicy Auli UMK oraz ochrona mają prawo odmówić wstępu na teren imprezy osobom nie stosującym się do tego wymogu.
 9. W razie konieczności uczestnikom wydarzeń może być zmierzona temperatura.
 10. Możliwość korzystania z szatni jest ograniczona. W przypadku korzystanie z foyer – szatnia zamknięta. Podczas spektakli i koncertów – rzeczy wieszane co trzeci wieszak.
 11. Liczba osób przebywających w toaletach jest ograniczona (1 osoba na 2 kabiny) :

Toaleta męska – 4 osoby

Toaleta damska – 5 osób

Toaleta do osób niepełnosprawnych – 1

12. W toaletach znajdują się instrukcje dotyczące  mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji – instrukcje dezynfekcji rąk. Dezynfekcja toalet odbywa się raz na godzinę oraz kontrolowana jest czystość i zaopatrzenie w niezbędne środki (mydło, ręczniki jednorazowe, płyn dezynfekcji rąk).

 1. W budynku realizowana jest bieżąca dezynfekcja klamek, poręczy, telefonów, klawiatury komputerów, urządzeń w pomieszczeniach socjalnych oraz – w miarę potrzeby i możliwości – innych często dotykanych powierzchni.
 2. W budynku znajduje się wyznaczone i przygotowane (m.in. wyposażone w środki ochrony indywidualnej i płyn dezynfekujący) pomieszczenie - izolatka, w której izolowane będą osoby w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych:

IZOLATKA W POMIESZCZENIU NR 28.

 1. Wypełnianie przez publiczność stosownych oświadczeń z danymi kontaktowymi jest obowiązkowe.
 2. W przypadku kiedy w ciągu danego dnia odbywa się więcej niż jedno wydarzenie przerwa pomiędzy wyjściem publiczności z wydarzenia poprzedzającego, a rozpoczęciem wpuszczania publiczności na wydarzenie kolejne musi wynosić co najmniej 30 minut.

AULA UMK

KONCERTY,  SPEKTAKLE,  SPOTKANIA

 1. W sali widowiskowej może przebywać maksymalnie 450 osób.
 2. Możliwe jest zajmowanie wyłącznie połowy miejsc siedzących dostępnych na sali. Miejsca zajmowane są co drugie w kolejności aby umożliwić dystans społeczny (za wyjątkiem rodzin).
 3. Na terenie wydarzenia rozmieszczone są środki do dezynfekcji oraz tablice informacyjne przypominające o obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu społecznego.

Sposób zakupu biletu:

 1. Preferowany jest zakup biletów online.
 2. Przy zakupie bezpośrednim preferowana jest płatności kartą płatniczą.

Procedura wejścia i wyjścia publiczności:

 1. Konieczne jest przyjście minimum 30 minut przed rozpoczęciem danego wydarzenia ze względu na procedurę spowolnionego wpuszczania widzów.
 2. Przed wejściem na teren Auli UMK organizator może zmierzyć widzom temperaturę. Osoby z podwyższoną temperaturą nie zostaną wpuszczone na teren obiektu.
 3. Organizator zapewni, aby pracownicy obsługujący imprezę, bileterzy oraz ochrona byli wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne, środki do dezynfekcji rąk).
 4. Podczas imprez gdzie obowiązuje procedura przeszukania ochrona ma obowiązek regularnie dezynfekować ręce lub używać rękawiczek ochronnych.
 5. Kolejki widzów muszą być ustawione z zachowaniem dystansu 2 metrów.
 6. Uczestnicy wydarzenia mają obowiązek dezynfekcji dłoni przy wejściu do obiektu lub na teren imprezy. Środki do dezynfekcji zapewnia organizator.
 7. Preferowane są bilety elektroniczne w telefonach.
 8. Dla bezpieczeństwa uczestników istnieje obowiązek składania oświadczenia o stanie zdrowia oraz udostępnienia swoich danych osobowych. Wzór tych dokumentów znajduje się na stronie www.odnowa.umk.pl oraz www.aula.umk.pl

Rozejście się publiczności:

 1. Wychodzenie grupami/sekcjami z zachowaniem dystansu społecznego.
 2. Przepływ publiczności kontrolowany jest przez obsługę imprezy.

Rozmieszczenie publiczności na wydarzeniach:

Publiczność usytuowana w odległości minimum 2 metry od sceny/artystów, w przypadku występów wokalnych – min. 6 metrów.

 

 

 

Data i godzina wejścia na teren ACKiS „Od Nowa”…………………………………

 

Data usunięcia danych osobowych ..........................................................................

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………….

 

Telefon lub mail do kontaktu………………………………………………….........

 

 

OŚWIADCZENIE O STANIE ZDROWIA

 

Oświadczam, że według mojej najlepszej wiedzy nie jestem osobą zakażoną wirusem   SARS-COV-2,  nie  miałam/łem kontaktu  z  zakażonym  oraz  nie przebywam    na    kwarantannie    lub    pod    nadzorem    epidemiologicznym. Jednocześnie informuję, że akceptuję regulamin „Zasady bezpieczeństwa dla widzów w okresie pandemii Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” dostępny na stronie www.odnowa.umk.pl.

 

Data i podpis ……………………………………………………………………………………

 

Oświadczenie o stanie zdrowia (szczególna kategoria danych osobowych) jest niezbędne ze względów związanych z interesem  publicznym  w  dziedzinie  zdrowia  publicznego.  Wynika  to  z  przepisów  prawa  i  jest  zgodne z  art.17  ustawy  z  dnia  2marca  2020  r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z2020 r. poz. 374)

 

INFORMACJE PODSTAWOWE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW WYDARZEŃ ODBYWAJĄCYCH SIĘ W ACKIS „OD NOWA”

 

 

Akademickie Centrum Kultury i Sztuki „Od Nowa” w Toruniu, realizując wytyczne Ministerstwa Kultury
i Dziedzictwa Narodowego,  wprowadziło   rozwiązania,   których  celem   jest   zwiększenie   bezpieczeństwa   osób odwiedzających   naszą   instytucję,   a  także   nawiązanie   z   Państwem  kontaktu  w   przypadku  stwierdzenia  u osoby uczestniczącej w wydarzeniu kulturalnym zakażenia wirusem SARS-CoV-2.

 

W związku z powyższym zwracamy się do Państwa o udostępnienie danych osobowych i kontaktowych. W przypadku stwierdzenia u osoby uczestniczącej w wydarzeniach organizowanych przez ACKiS „Od Nowa” zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dane te umożliwią służbom sanitarnym nawiązanie z Państwem kontaktu. Udostępnione dane przechowywane będą przez okres dwóch tygodni liczonych od dnia ich udostępnienia.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27   kwietnia   2016   r.   w   sprawie   ochrony  osób   fizycznych   w   związku   z   przetwarzaniem   danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1)  administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, ul. Gagarina 11, 87-100.

2) kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@umk.pl

3)   Pani/Pana   dane   osobowe   przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit d) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit i) RODO  w  celu  ułatwienia  służbom  sanitarnym dochodzenia  epidemiologicznego  na  wypadek  wykrycia,  że  osoba  zakażona  brała  udział w wydarzeniu, w którym Pani/Pan uczestniczyła/uczestniczył

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione  do  uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w tym Państwowy Inspektor Sanitarny

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 2-ch tygodni

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych

8) podanie   danych   osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  może skutkować odmową uczestnictwa w wydarzeniu odbywającym się w ACKiS „Od Nowa”

 

 

DATA I CZYTELNY PODPIS:    ………………………………………………………………

Aula UMK